Przejdź do menu Przejdź do treści

Previous conferences

39. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Zachowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego (39th International Scientific Conference on the Behaviour of companies in the economic crisis), Kraków 4-5 grudnia (December) 2023 r.

Programme of conference is here.

 

38. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu ekonomicznego (38th International Scientific Conference on the Industry and Services Behaviour in the Economic Crisis), Kraków 5-6 grudnia (December) 2022 r.

Programme of conference is here

 

37. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług (37th International Scientific Conference The Impact of the Pandemic on the Transformation of Industry and Services), Kraków 6-7 grudnia (December) 2021 r.

Programme of conference is here

 

36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt.  Przemiany strukturalne przemysłu i usług (36th International Scientific Conference Structural Changes in Industry and Services), Kraków 7-8 grudnia (December) 2020 r.

Programme of conference is here

 

35. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów przestrzennych (35th Jubilee International Scientific Conference The Functions of Industry and Services in the Socio-Economic Development of Spatial Systems), Kraków 2-3 grudnia (December) 2019 r.

Programme of conference is here

 

34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług (34th International Scientific Conference Research Issues in Geography of Industry and Services), Kraków 3-4 grudnia (December) 2018 r.

Programme of conference is here

 

33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych (33rd International Scientific Conference Structural Trasformations of the Industry and Services in Spatial Systems), Kraków 4-5 grudnia (December) 2017 r.

Programme of conference is here

 

32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych (32nd International Scientific Conference The Role of Industry and Services in Socio-economic Development of Spatial Systems), Kraków, 5-6 grudnia (December) 2016 r.

Programme of conference is here

 

31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference International Determinats for the Development of Industry and Services), Kraków, 7-8 grudnia (December)2015 r.

Programme of conference is here

 

30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych (30th Jubilee International Scientific Conference on Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems – Research-related Issues), Kraków, 1-2 grudnia (December) 2014 r.

Programme of conference is here

 

29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego (29th International Scientific Conference on Changes in the Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions), Kraków, 2-3 grudnia (December) 2013 r.

Program konferencji dostępny here

 

28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (28th International Scientific Conference on Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy), Kraków, 3-4 grudnia (December) 2012 r.

Programme of conference is here

 

27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych (27th International Scientific Conference on The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems), Kraków, 5-6 grudnia (December) 2011 r.

Programme of conference is here

 

26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wpływ kryzysu na funkc-jonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług (26th International Scientific Conference on Impact of Crisis on the Activity of Enterprises and Changes in the Spatial Structures of Industry and Services), Kraków, 6-7 grudnia (December) 2010 r.

Programme of conference is here

 

XXV. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych (25th Jubilee International Scientific Conference on The Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems), Kraków, 30 listopada (November) – 1 grudnia (December) 2009 r.

Programme of conference is here

 

XXIV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego (24th International Scientific Conference on Functions of Industry and Services in the Development of Information Society), Kraków, 1-2 grudnia (December) 2008 r.

Programme of conference is here

 

XXIII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Kraków, 3-4 grudnia 2007 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przem_2007.html

 

XXII.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu, Kraków, 4-5 grudnia 2006 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przemysl2006.html

XXI.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Procesy transformacji przemysłowych układów regionalnych na tle zmieniającego się otoczenia, Kraków, 5-6 grudnia 2005 r.

XX.  Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Kraków, 6-7 grudnia 2004 r.

19. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Kraków, 8-9 grudnia 2003 r.

18. Przemysł w procesie globalizacji, Kraków, 2-3 grudnia 2002 r.

17. Problemy transformacji struktur przemysłowych, Kraków, 3-4 grudnia 2001 r.

16. Przemiany struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Kraków, 4-5 grudnia 2000 r.

15. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (IV), Kraków, 6-7 grudnia 1999 r.

14. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (III), Kraków, 7-8 grudnia 1998 r.

13. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (II), Kraków, 8-9 grudnia 1997 r.

12. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (I), Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.

11. Osiągnięcia i kierunki badawcze geografii przemysłu w ośrodkach akademickich, Kraków, 4-5 grudnia 1995 r.

10. Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Kraków 5-6 grudnia 1994 r.

9. Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Kraków, 8-10 listopada 1993 r.

8. Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Kraków, 23-25 listopada 1992 r.

7. Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania. Problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli, Kraków, 2-4 grudnia 1991 r.

6. Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, Kraków, 26-27 listopada 1990 r.

5. Regionalne problemy uprzemysłowienia – zagadnienia teoretyczno-poznawcze, Kraków, 27-28 listopada 1989 r.

4. Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków, 12-13 grudnia 1988 r.

3. Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków, 30 listopada-2 grudnia 1987 r.

2. Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków, 15-17 grudnia 1986 r.

1. Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków, 9-10 grudnia 1985 r.