Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2015

Poniedziałek, 7 grudnia 2015 / Monday, 7 December 2015
9.00-10.00 Rejestracja uczestników Konferencji Registration of participants
10.00-10.15 Otwarcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Opening ceremony * (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Przywitane uczestników / Welcome Address

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – otwarcie Konferencji / Rector of Pedagogical University of Cracow – opening address

 

10.15 – 12.15 Sesja 1 (Audytorium im. Prof. W. Danka) Session 1* (The Prof. W. Danek Auditorium)
 

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na rozwój przemysłu i usług / The impact of international determinants for the development of industry and services

Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Problematyka badawcza międzynarodowych uwarunkowań transformacji przemysłu Polski / International determinants of Polish industry transformation – research-related issues

Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska), Dynamika zatrudnienia w ujęciu rozwoju przemysłu w wybranych krajach UE / Employment dynamics in terms of industrial sector development in selected EU countries

Dr Marta Ulbrych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Udział polskiego przemysłu w międzynarodowych sieciach produkcyjnych / The participation of the Polish industry in international production networks

Dr Krzysztof Wiedermann (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola przemysłu w kształtowaniu gospodarki i społeczeństw epoki post-industrialnej / The role of industry in the development of economies and societies of post-industrial era

Prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Metoda dekompozycji zmian struktury / Decomposition method for changes in the structure

Prof. dr Stanley D. Brunn, dr h.c. (University of Kentucky, Lexington, USA & Pedagogical University of Cracow, Poland), mgr Marcin Semczuk, mgr Gabriela Bołoz, mgr Marta Gawlas, mgr Tomasz Gawlik, mgr Karolina Gołuszka, mgr Rafał Koszek, mgr Anna Krzystanek, mgr Agata Pyrda, Aleksandra Orkisz (Pedagogical University of Cracow, Poland), Poland’s Voivodeships and The Geographies of Knowledge: What We Know and Don’t Know and What We Can Do About it

Dyskusja / Discussion

 

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa / Coffee break
12.45 – 14.30 Sesja 2 (Audytorium im. Prof. W. Danka) Session 2* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, mgr Barbara Szejgiec-Kolenda (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska), Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej / Transformation of spatial distribution of areas of export concentration – from political transition period to post-crisis reality

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Międzynarodowe uwarunkowania internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej / International conditions for internationalization of Polish firms from the international entrepreneurship perspective

Prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz (Politechnika Gdańska, Polska), Terytorialny zakres internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: wyniki ankietyzacji / Territorial scope of internationalization of Polish firms: the results of questionnaire

Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska)Powiązania strukturalne a podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w małych przedsiębiorstwach / Structural links and making location decisions in small enterprises

Dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys (Gdańsk University of Technology, Poland), dr Sławomir Dorocki (Pedagogical University of Cracow, Poland)Peripheral industrial NUTS 3 sub-regions in European Union – identification and typology

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, dr Rafał Wiśniewski, mgr Barbara Szejgiec-Kolenda (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska), prof. UG dr hab. Jacek Zaucha (Uniwersytet Gdański, Sopot, Polska), Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów / Local dimension of global processes
on the basis of trade linkages of Polish counties

Dyskusja / Discussion

 

14.30 – 15.15 Przerwa obiadowa / Lunch
15.15 – 17.15 Sesja 3A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 3A* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Dr Piotr Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu zbrojeniowego / International determinants for armaments industry development

Dr Jarosław Wąsowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska), Zatrudnienie w sektorze przemysłowym w krajach UE / Employment in industrial sector in the EU countries

Dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990-2014 – uwarunkowania i tendencje / Changes in the structure of industry in Poland in the years 1990-2014 – conditions and trends

Dr inż. Waldemar Gajda (Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, Polska), Analiza porównawcza innowacyjności polskiego przemysłu w latach 2009-2014 / A Comparative analysis of innovativeness of the Polish industry within 2009-2014

Prof. US dr hab. Paweł Czapliński (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Przestrzenny wymiar rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na południowym Bałtyku / Spatial dimension of development of offshore wind power in the South Baltic Sea

Dr Stanisław Rzyski, dr Grzegorz Masik (Uniwersytet Gdański, Polska), Wybrane aspekty rozwoju farm wiatrowych w Polsce / Windfarms development in Poland – chosen aspects

Mgr Liwiusz Wojciechowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Luka rozwoju gospodarczego: szansa czy przeszkoda w absorbcji skutków obecności BIZ / Economic development gap: an opportunity or an obstacle in absorbing the effects of the presence of FDI

Dyskusja / Discussion

 

15.15 – 17.15 Sesja 3B (s. 532) Session 3B (room 532)

 

Dr Piotr Rosik, prof. dr hab. Tomasz Komornicki, mgr Sławomir Goliszek (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska), Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego / Modeling of accessibility and mobility in the context of regional differences in total population, GDP and commercial law companies

Dr Tadeusz Bocheński (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Powiązania kolei z przemysłem w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku / Linkages between rail and industry in Poland in the second decade of the twenty-first century

Mgr Sławomir Goliszek (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska), Możliwości przemieszczania osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym / Possibility of individual travelling in Poland in the international rail and road transportation

Mgr Tomasz Wiskulski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Polska), prof. UG dr hab. Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański, Polska), Dostępność komunikacyjna regionów turystycznych wybrzeża Chorwacji / Transport accessibility of tourist regions of the Croatian coastline

Prof. UG dr hab. Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański, Polska), Zmiany w turystycznym transporcie lotniczym Egiptu, Tunezji i Maroko w latach 2008-2015 / Changes in the tourist air transport in Egypt, Tunisia and Morocco in 2008-2015

Mgr Marlena Dyszy (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska), Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach jako czynnik rozwoju działalności usługowej i przemysłowej / The International Airport „Katowice” in Pyrzowice as a factor of the development of service and industrial activities

Dr Łukasz Quirini-Popławski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Realizacja polityki transportowej miasta Krakowa poprzez funkcjonowanie parkingów podziemnych – wyniki badań terenowych / Implementation of the transportation policy of the Cracow by operation of underground car parks – the results of field studies

Dyskusja / Discussion

 

17.15 – 17.30 Przerwa kawowa / Coffee break
17.30 – 19.15 Sesja 4A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 4A* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Assoc. prof. dr Kadir Temurçin (Süleyman Demirel University, Turkey), assist. Yolcu Aldirmaz (Yüzüncü Yıl University, Turkey) The development, structure and spatial distribution of electric-electronic industry in Turkey

Dr Ridvan Erdoğan (Yüzüncü Yıl University, Turkey), The rapid development of Organized Industrial Zone in Van

Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Współczesne uwarunkowania rozwoju przemysłu paliwowo-energetycznego Francji /The contemporary conditions of development of energy industry in France

Assist. prof. dr Olga Shuvalova (Peoples Friendship University of Russia, Moscow, Russia), Changing the direction of Russian energy deliveries. Turning to the East

Prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russia), Shura Bayraa, Bujiymaa Shijir, (Transport Institute of Ulaanbaatar Railroad, Ulaanbaatar, Mongolia), Geographic Problems of Integrating Mongolia into Euro-Asian Transport Corridor

Dr Andriy Kuzyshyn, dr Inna Poplavska (Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine), Functioning of service sector of the Carpathian-Podillia Region through the assessment of employment

Ass. prof. dr Aliaksei Shadrakov (Mogilev State A.Kuleshov University, Mogilev, Belarus), Ass. prof. dr Liudmila Fakeyeva (Belarusian State University, Minsk, Belarus), Territorial aspects of health resort institutions’ development in the Republic of Belarus

Prof. dr hab. Klaudia Kilinska, dr Tetiana Skutar (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine), The international tourism in Ukraine

Krishna Prasad Dotel (St. Lawrence College & Lawrence Education Network, Kathmandu; Hotel Swapna Bagh, Pokhara; Nepal), Tourism industry in Nepal in the face of globalization and social transformation processes

Dyskusja / Discussion

 

17.30 – 19.15 Sesja 4B (s. 532) / Session 4B (Room 532)

 

Mgr Marcin Połom (Uniwersytet Gdański, Polska), Międzynarodowe powiązania na rynku producentów trolejbusów w Europie w latach 2000-2014 / International relations on the market of trolleybus’ manufacturers in Euro-pe in the years 2000-2014

Mgr Piotr Węgrzynowicz (Politechnika Wrocławska, Polska), Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na rozwój technopolii Grenoble / The influence of international factors on the development of Grenoble technopolitan area.

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, dr Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański, Polska), Wsparcie przedsiębiorczości w procesie restrukturyzacji przemysłu okrętowego – przykład Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni / Supporting entrepreneurs in the process of restructuring the shipbuilding industry – the case of the Baltic Port of New Technologies in Gdynia

Mgr inż. Wojciech Dyba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Mechanizmy przepływów wiedzy w oddolnie i odgórnie formalizowanych organizacjach klastrowych przemysłów niskiej techniki / Mechanisms of knowledge flows in bottom-up and top-down cluster organisations in low-tech industries

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, dr Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański, Polska), Rola parków naukowo-technicznych w umiędzynarodowieniu lokalnej gospodarki – przykład Gdyni / The role of science and technology parks in the internationalization of the local economy – the case of Gdynia

Dr Jacek Rudewicz (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Zmiany przestrzeni przemysłowej wybranych miast Polski po akcesji do Unii Europejskiej / Changes in industrial areas of selected Polish cities after the accession to the European Union

Dyskusja / Discussion

 

20.00 Uroczysta kolacja – Restauracja „La Grande Mamma”, Rynek Główny 26, Kraków / Gala Dinner – Restaurant „La Grande Mamma”, 26 Main Market Square, Kraków

 

Wtorek, 8 grudnia 2015 / Tuesday, 8 December 2015
9.00 – 11.15 Sesja 5A (Audytorium im. Prof. W. Danka) Session 5A (The Prof. W. Danek Auditorium)

      

Prof. PCz dr hab. Marek Szajt (Politechnika Częstochowska, Polska), Przestrzenno-czasowa analiza aktywności patentowej na poziomie regionalnym / Spatio-temporal analysis of patent activity at the regional level

Dr Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Patenty i ich ponadgraniczna ochrona prawna jako przesłanka dynamizująca industrializację gospodarki / Patents and their supraboundary legal protection as a circumstance imparting dynamism to industrialization of an economy

Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Gwarancje komercyjne jako narzędzie ochrony konsumenta w krajach UE / The commercial warranties as a tool of consumer protection in the UE Member States

Dr hab. Anna Skórska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska), Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce / Determinants and perspective of service sector development in Poland

Dr Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Pomiar jakości usługi edukacyjnej w szkole wyższej. Przegląd metod, narzędzi i propozycja ich zastosowania w ocenie jakości studiów na kierunku geografia / Service quality measurement in higher education. An overview of methods and tools and a proposal of their application for quality evaluation of geography studies

Mgr Urszula Cieraszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), BazEkon jako przykład usługi informacyjnej – bogactwo wiedzy i możliwości / BazEkon as an example of information services – a wealth of knowledge and opportunities

Dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Europejskie źródła i usługi danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i ograniczenia / European spatial data sources and services on land use: needs and constraints

Dr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Znaczenie gospodarki opartej na wiedzy w rozwoju przestrzennym na przykładzie Szwajcarii / The knowledge economy in spatial development on the example of Switzerland

Dyskusja / Discussion

 

9.00 – 11.15 Sesja 5B (s. 532) / Session 5B (room 532)

 

Mgr Rafał Bielecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Perspektywy rozwoju przemysłu spożywczego na terenie powiatu miechowskiego / Prospects for development of the food industry in the Miechów poviat

Mgr Marek Ciechowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Weganizm jako nowy trend w gospodarce światowej – moda czy trwała zmiana? / Veganism as a new trend in the global economy – a fashionable trend or lasting change?

Mgr Marek Hendel (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), prof. UP dr hab. Michał Żemła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku / Sustainable consumption as attribute and condition of tourism sector development
in XXI century

Prof. UP dr hab. Peter Čuka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Główne trendy rozwoju usług turystycznych na Słowacji / Main trends in development of tourism industry in Slovakia

Dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. F. A. Modrzewskiego, Kraków, Polska), dr Mariola Tracz (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska), mgr Kamila Wałach (Krakowska Akademia im. F. A. Modrzewskiego, Kraków, Polska), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w Korei Południowej / Global determinants of the development of medical tourism in South Korea

Mgr Tomasz Wiskulski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Polska), mgr Marta Jaźwiecka (Uniwersytet Gdański, Polska), Kierunki przemian bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie na wybrzeżu Chorwacji w latach 1993-2013 / Directions of accomodation’s changes and its use on the Croatian coastline in the years 1993-2013

Dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Działalność polsko-egipskich biur podróży w Sharm el Sheikh jako przykład międzynarodowego rozwoju usług turystycznych / The activity of Polish-Egyptian travel agencies in Sharm el Sheikh as an example of interntional development of tourist services

Dyskusja / Discussion

 

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa / Coffee break
11.45 – 13.45 Sesja 6A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 6A (The Prof. W. Danek Auditorium)

    

Mgr inż. Michał Krygier (Politechnika Wrocławska, Polska), Symulacja koncentracji aktywności gospodarczych
na obszarze południowej Polski z wykorzystaniem Modelu Orion
 / Simulation of economic activity concentration in Southern Poland with Orion Model using

Dr Magdalena Belniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), The diagnosis of the state of the internationalisation of firms in Malopolska Region

Mgr Marek Ciechowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Rola inwestorów zagranicznych w rozwoju przemysłu i usług na terenach poprzemysłowych w województwie małopolskim / The role of foreign investors in the development of industry and services in post-industrial areas of Małopolskie Voivodeship

Dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Uwarunkowania lokalizacji i rozwoju oddziałów ponadnarodowych korporacji informatycznych w Krakowie / Determinants of the location of the branches of transnational information corporations in Kraków

Dr Paweł Brezdeń (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na gospodarkę Dolnego Śląska – ujęcie przestrzenne / Selected aspects of the influence of foreign capital on the Lower Silesia economy – a spatial perspective

Dr Joanna Dominiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Poziom wykorzystania usług elektronicznych przez firmy i gospodarstwa domowe województwa wielkopolskiego / The level of use of e-services by firms and households in Wielkopolska

Mgr inż. Bartosz Wojtyra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Funkcjonowanie lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego / The functioning of local economic activity zones in rural areas of Greater Poland Voivodeship

Dyskusja / Discussion

 

11.45 – 13.45 Sesja 6B (s. 532) / Session 6B (room 532)

 

Prof. UP dr hab. Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości – w teorii i praktyce gospodarczej / Tax conditions of the entrepreneurship – in the theory and practice of the business

Dr Jan Szeja (Nowy Targ, Polska), Sytuacja przemysłu węglowego w województwie śląskim w latach 1933-1938 / The situation of the coal industry in the Silesian Voivodeship in the years 1933-1938

Prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Międzynarodowe uwarunkowania negatywnych konsekwencji ruchu turystycznego w Krakowie / International determinants of the negative consequences of tourism in Kraków

Dr Kinga Krzesiwo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Bariery rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce w opinii gestorów bazy narciarskiej / Barriers to ski resorts development in Poland in the opinion of ski infrastructure owners

Dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. F. A. Modrzewskiego, Kraków, Polska), Kulturowe uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w małych miastach / Cultural determinants of the development of tourist services in small towns

Dr Renata Rettinger, dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kultura czasu wolnego studentów a funkcja rekreacyjna miasta / Culture of free time students and recreational function of the city

Mgr Marta Jaźwiecka (Uniwersytet Gdański, Polska), Zmiany i wykorzystanie bazy noclegowej oraz konferencyjnej Gdańska po 2012 roku / Changes and use of accommodation and conference facilities in Gdansk after 2012

Dyskusja / Discussion

 

13.45 – 14.30 Przerwa obiadowa / Lunch
14.30 – 17.00 Sesja 7 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 7 (The Prof. W. Danek Auditorium)

    

Dr Agnieszka Pach-Gurgul (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Główne determinanty wahań cen ropy naftowej na świecie na przełomie 2014/2015 roku / The main determinants of oil price fluctuations in the world at the turn of 2014/2015 year

Dr Piotr Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przestrzenne zróżnicowanie kondycji finansowej korporacji w Europie Środkowej w czasie spowolnienia gospodarczego / Spatial diversity of the corporation’s financial condition in Central Europe during the economic downturn

Mgr Rafał Koszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wobec ekspansji chińskiej gospodarki / Central and Eastern Europe countries in view of Chinese economic expansion

Mgr inż. Mateusz Ćwikła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Katarzyna Ćwikła (Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska), Wpływ przemysłu na kształtowanie środowiska przyrodniczego w Polsce / Industry impact on shaping the natural environment in Poland

Dr Łukasz Gawor (Politechnika Śląska, Gliwice, Polska), dr Piotr Dolnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), dr inż. Witold Warcholik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk odpadów pogórniczych / Using of international experiences for the needs of reclamation and management of post mining waste dumps

Mgr Magdalena Miśkowiec (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Przemiany terenów poprzemysłowych w miejscach dziedzictwa przemysłu włókienniczego na przykładzie Manchesteru, Lyonu i Łodzi / The conversion of postindustrial areas in places of the textile industry heritage, examples of Manchester, Lyon and Lodz

Dr Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska), Wybrane problemy jakości usług publicznych administracji samorządowej na przykładzie Słupska / Selected issues of public services quality in the local government administration – Słupsk case study

Dr Blanka Gosik (Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, Polska), Wpływ międzynarodowych sieci na przekształcenia handlu detalicznego w Polsce / The impact of international chains on the transformation of retail trade in Poland

Mgr inż. Magdalena Mayer (Politechnika Wrocławska, Polska), Przeobrażenia w strukturze handlowej miasta średniej wielkości. Przykład miasta Nysa / Retail structure transformation in medium-sized city. The case of Nysa city

Dyskusja / Discussion

 

17.00 – 17.30 Dyskusja końcowa podsumowująca i zamknięcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Final summary discussion and closing ceremony of the Conference (The Prof. W. Danek Auditorium

 

* Simultaneous interpreting from English to Polish and Polish to English will be available during opening ceremony and sessions: 1-2, 3A, 4A (Monday)