Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2013

Poniedziałek, 2 grudnia 2013 r. / Monday, 2 December 2013
9.00 10.00 Rejestracja uczestników konferencji / Registration of participants
10.00 Otwarcie konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Opening of the Conference* (The Prof. W. Danek Auditorium)

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow

 

10.15 – 10.45 Referat wprowadzający (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Keynote speaker* (The Prof. W. Danek Auditorium)

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ kryzysu gospodarczego na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu / An influence of economic crisis on the spatial structure of industry

 

10.45 – 12.15 Sesja 1 / Session 1*

Dr Paweł Brezdeń (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Wybrane przejawy kryzysu gospodarczego w polskiej gospodarce w latach 2008-2012 ujęcie przestrzenne / Selected symptoms of the economic crisis in the Polish economy in 2008-2012 spatial aspect

Dr Joanna Dominiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Zmiany zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2000-2010 w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu / Changes in the spatial differentiation of the level of socioeconomic development in Poland in the years 2000- 2010 in terms of innovative economy and buisiness environment

Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego / Structural changes of the Polish industry under economic crisis conditions

Dr Anna Tobolska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Struktura rodzajowa i przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle w Polsce / The sectoral and spatial structure of foreign direct investment in industry in Poland

Dr Paweł Czapliński (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska), Wpływ kryzysu gospodarczego na przemysł przetwórstwa rybnego w Polsce / The impact of economic crisis on the fish processing industry in Poland

Dyskusja / Discussion

 

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa / Coffee break
12.45 – 14.15 Sesja 2 / Session 2*

Prof. dr Anatoly Stepanov, dr Alexander Burnasov, dr Maria Ilyushkina, dr Yuri Kovalev (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia), Convergence and divergence processes in regional development

Dr Marta Ulbrych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Znaczenie przemysłu w rozwoju regionalnym i polityce regionalnej Unii Europejskiej / The importance of industry in regional development and EU regional policy

Prof. UW dr hab. Wojciech Dziemianowicz, mgr Klaudia Peszat (Uniwersytet Warszawski, Polska), Inteligentne specjalizacje województw – nowe strategie rozwoju tradycyjnych przemysłów? / Smart specializations in Polish voivodeships – new strategies for developing the traditional industries?

Mgr Barbara Rubacha (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kształtowanie polityki regionalnej w Polsce / Impact of the global economic crisis on the development of regional policy in Poland

Mgr Dorota Smoleńska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska), Kierunki rozwoju kraju i województw – 2005-2015 / Development of Poland and its regions – 2005-2015

Dyskusja / Discussion

 

14.15 – 15.00 Przerwa obiadowa / Lunch
15.00 – 17.00 Sesja 3 / Session 3*

Dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego / Changes in the economic potential of selected information technology corporations in a context of economic crisis

Prof. dr Ágnes Pál (University of Szeged, Hungary), Changes in the structure of industry of Hungary to the present time

Prof. dr Dagmar Popjaková, dr Michal Vančura (University of South Bohemia, České Budějovice, Czechia), Czech food industry: how is it influenced by foreign trade with Poland?

Dr hab. Zdeněk Szczyrba, doc. dr Václav Toušek, doc. dr Josef Kunc (Palacký University, Olomouc, Czechia), Rozwój systemów franchisingu w Republice Czeskiej: ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego / Development of franchise systems in the Czech Republic: focused on the development during the last economic crisis

Prof. dr Kadir Temurçin, mgr Yolcu Aldirmaz (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey), The development and structure of industry in the district of Ümraniye, Istanbul

Prof. dr Natalia Syssoeva (The Irkutsk Scientific Centre, Siberian Branch of Russian Academy of Science, Russia), Embeddedness of local economy and population migrations

Doc. dr Natalia Batsun (Irkutsk State Technical University, Russia), Changes in structural proportions of spatial socio-economic system of Russian Federation

Dr Svetlana V. Fedorovа (Irkutsk State Technical University, Russia), Internet-technologies of electronic business

Dyskusja / Discussion

 

17.00 – 17.15 Przerwa kawowa / Coffee break
17.15 – 19.00 Sesja 4 / Session 4*

Doc. dr Elena Gafarova (Irkutsk State Technical University, Russia), Problems of forming Russian market of services in the field of culture

Prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Technical University, Russia), Irkutsk: Changes in geographic position and economic structure

Prof. dr Ekaterina A. Antipova, ass. prof. dr Liudmila V. Fakeyeva, ass. prof. dr Tamara A. Fedortsova (Belarusian State University, Minsk, Belarus), Recreational potential and touristic functions of a capital city under the demographic and socioeconomic transformation conditions (the case of Minsk)

Dr Andriy Kuzyshyn (National Pedagogical University of Ternopil, Ukraine), Geospatial study of Human Development Index in Ukraine

Dr Oksana Smyk (Chernivtsy National University, Ukraine), Current state of the hotel and restaurant complex development in Carpathian Region, Ukraine

Dr Inna V. Poplavska (National Pedagogical University of Ternopil, Ukraine), The formation of geospatial model by example of hotel management of Ukraine

Dr Luibomir Lopushnyak (Chernivtsy National University, Ukraine), Unemployment – destructive social phenomenon (the case of Chernivtsi region Ukraine)

Dyskusja / Discussion

 

19.30 Uroczysta kolacja Restauracja „Kogel-Mogel”, ul. Sienna 12, Kraków / Gala Dinner – „Kogel-Mogel” Restaurant, Sienna St. 12, Cracow

Wtorek, 3 grudnia 2013 r. / Tuesday, 3 December 2013
9.00 11.00 Sesja 5A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 5A* (The Prof. W. Danek Auditorium)

Dr Regina Klimkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Uwagi o rozwoju, zmianach i rozmieszczeniu przemysłu na przykładzie przemysłu samochodów osobowych na świecie / General consideration on the development, changes and distribution in the world’s automotive industry

Dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany struktury przestrzennej przemysłu samochodowego w Brazylii na przełomie XX i XXI wieku / Changes in the spatial structure of the automotive industry in Brazil at the turn of the 20th and 21th century

Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przekształcenia przestrzennego zróżnicowania struktury przemysłu i usług w departamentach Francji niekontynentalnej jako konsekwencja światowego kryzysu gospodarczego / Transformations of the spatial diversity of industry and services in the departments of metropolitan France as a consequence of the global economic crisis

Dr inż. Grzegorz Maśloch (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska), Unijne ramy ładu korporacyjnego i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako element wzrostu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw / The EU corporate governance framework and corporate social responsibility as an element of the growth of the European companies competitiveness

Dr Piotr Raźniak, dr Anna Winiarczyk-Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Czy kryzys gospodarczy wpłynął na największe firmy w Europie? / Did an economic crisis affect large firms in Europe?

Mgr Michał Becla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego / Change in the spatial structure of R&D activity in European manufacturing enterprises under economic crisis conditions

Dr Tomasz Rachwał, mgr Marta Boguś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Nakłady na inwestycje, działalność innowacyjną i prace badawczo-rozwojowe jako element konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych w Unii Europejskiej – ujęcie regionalne / Expenditure on investment, innovation activities and R&D as an element of the competitiveness of Polish industrial enterprises in the European Union regional approach

Dyskusja / Discussion

 

9.00 11.00 Sesja 5B (Sala 532) / Session 5B (Room 532)

Mgr Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast, Kraków, Polska), dr Radosław Uliszak, dr Krzysztof Wiedermann (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany transportu lotniczego w Polsce w warunkach światowego kryzysu gospodarczego / Changes in the development of air transport in Poland under the economic crisis conditions

Dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych na Kubie w warunkach kryzysu gospodarczego / Localization policy of selected hotel systems in Cuba under economic crisis conditions

Dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Polska), dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kierunki przemian regionów turystyki wypoczynkowej w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie Algarve w Portugalii / Trends in leisure tourism regions under the economic crisis conditions on the example of Algarve in Portugal

Prof. dr hab. Andrzej Świeca, mgr Bartosz Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska), mgr Marcin Semczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zróżnicowanie turystyki zdrowotnej (segment SPA) w województwie lubelskim / Regional differences of health tourism (spa segment) in Lublin province

Dr Diana Dryglas (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska), Kierunki zmian w miejscowościach uzdrowiskowych województwa małopolskiego w kontekście strategii zarządzania zmianą gospodarczą / Trends in the health resorts of Małopolska in the context of the economic change management strategy

Mgr Monika Widz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska), Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na polskie przedsiębiorstwa turystyczne na przykładzie biur podróży / The assessment of the impact of global economic crisis on Polish tourist enterprises

Mgr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Turystyka w obiektach poprzemysłowych / Tourism in post-industrial area

Dyskusja / Discussion

 

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa / Coffee break
11.30 – 13.05 Sesja 6A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 6A* (The Prof. W. Danek Auditorium)

Mgr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Zmienność struktur przemysłu a jakość kapitału ludzkiego w dużych miastach Polski / Changeability of industrial structures and the quality of human capital in large cities in Poland

Dr Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Strategie i narzędzia konkurowania uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach nasilających się trudności procesu tranzycji absolwentów szkół wyższych / Strategies and implementation of competition among universities on the educational services market in the circumstances of increased transition difficulties for higher education graduates

Dr hab. Franciszek Kłosowski (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska), Zmiany struktury przestrzennej usług i jej konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego / Changes in the spatial structure of services and their implications for the labour market of the Silesian Province

Prof. dr hab. Danuta Strahl, dr hab. Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej / Dynamics of structural changes of employment in mid- and high-tech industry and services in the European Union regions

Prof. UP dr hab. Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego / The influence of Krakow Technology Park on the development of Małopolska: an impact study

Mgr Marek Ciechowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w wybranych miastach województwa małopolskiego / Changes in the spatial structure of industry in selected cities of the Małopolska region

Dyskusja / Discussion

 

11.30 – 13.05 Sesja 6B (Sala 532) / Session 6B (Room 532)

Dr Katarzyna Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola i znaczenie centrów handlowych dla rozwoju rynków lokalnych w Polsce / The role and importance of the shopping centers for the development of local markets in Poland

Mgr Bartłomiej Patkowski, mgr inż. Witold Jucha (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola procesu sprzedaży bezpośredniej w okresie spowolnienia gospodarczego – na przykładzie innowacyjnych produktów / The role of direct sales during economic downturn – the case of innovative products

Mgr inż. Mateusz Ćwikła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Stan branży autobusowej oraz jej rola w polskiej gospodarce / Condition of the bus industry and its role in the Polish economy

Dr inż. Witold Warcholik, dr Piotr Dolnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), dr Łukasz Gawor (Politechnika Śląska, Gliwice, Polska), Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego / Possibilities of exploitation of secondary deposits (post-mining dumping grounds) as an example of changes in extractive industry

Dr Paulina Szyja (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego w procesach restrukturyzacji przemysłu / The role of environmentally friendly solutions in the industry’s restructuring processes

Patryk Dunal (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), dr Monika Płaziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski / Influence of the economic crisis on the European Union’s climate policy and its consequences for the Polish power industry and land use within Poland

Dr Agnieszka Pach-Gurgul (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego / Renewable energy in the European Union in the context of economic crisis

Dyskusja / Discussion

 

13.15 – 14.15 Sesja specjalna 7 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Special session 7* (The Prof. W. Danek Auditorium)

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego / Marshal of the Małopolskie Voivodship Marek Sowa, Małopolskie Voivodeship Development Strategy

Dyskusja / Discussion

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. dr hab. Michał Śliwa, Wręczenie Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Markowi Sowie, Marszałkowi Województwa Małopolskiego / Ceremony of awarding the Medal of Pedagogical University of Cracow to Marek Sowa, Marshal of the Małopolskie Voivodeship

14.15 – 15.00 Przerwa obiadowa / Lunch
15.00 17.00 Sesja 8A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 8A* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Dr Mariola Tracz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany struktury szkolnictwa w warunkach kryzysu gospodarczego / Changes in the structure of educational system under economic crisis conditions

Dr Dorota Murzyn, dr Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Innowacje społeczne – skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy? / Social innovation – efficient response to the crisis?

Dr Monika Płaziak, dr Anna Irena Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola nowoczesnych czynników w decyzjach lokalizacji przedsiębiorstw / Modern factors of the enterprises location

Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw / Tax preferences for the innovative companies

Mgr Rafał Pitera (Invest–Bank S.A., Rzeszów, Polska), Ocena wiarygodności prognostycznej modeli dyskryminacyjnych – analiza porównawcza / Estimate of credibility of prognostic discriminatory model – comparative analysis

Dr Magdalena Buczkowska, dr Małgorzata Trocka, prof. dr hab. Paweł Żukowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Polska), Kluczowe kompetencje menedżera w zarządzaniu współczesną organizacją / Key skills of manager in the management of contemporary organization

Mgr inż. Alina Haczek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Transformacja struktur przemysłowych Bielska-Białej / Transformation of industrial structures in Bielsko-Biała

Mgr inż. Agnieszka Łuków (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji rzeszowskiej / Process of suburbanization in the agglomeration of Rzeszów

Dyskusja / Discussion

15.00 – 16.45 Sesja studencka 8B (Sala 532) / Student session 8B (Room 532)

 

Rafał Koszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Chińskie inwestycje w Europie w czasie światowego kryzysu gospodarczego / Chinese investments in Europe during the global economic crisis

Monika Kurzeja (Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach, Polska), Wpływ kryzysu na sytuację polskiej gospodarki / Impact of the crisis on the situation of the Polish economy

Aleksandra Ptasznik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Prowincjuszka zatopiona w marzeniach o metropolii”. Europa Środkowa w obliczu kryzysu ujęcie interdyscyplinarne / „A Provincial absorbed in thought of metropolis”. Central Europe in the face of crisis: an interdisciplinary approach

Angelika Fajerska (Politechnika Krakowska, Polska), Patryk Dunal (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i jej wpływ na zagospodarowanie przestrzenne kraju / The possibilities of wind energy development in Poland and its influence on land use of the country

Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wydmy śródlądowe Polski na przykładzie form Niecki Włoszczowskiej / Polish inland dunes on the example of the forms of Włoszczowa Basin

Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wezbraniowe przekształcenia koryta Skawy / Changes in the Skawa river channel under flood flow conditions

Dyskusja / Discussion

 

17.00 – 17.30 Dyskusja końcowa podsumowująca Konferencję (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Final Conference summary discussion (The Prof. W. Danek Auditorium)

* Simultaneous interpreting from English to Polish and Polish to English will be available during opening ceremony and sessions: 1-4, 5A, 6A, 7, 8A.