Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2012

Poniedziałek, 3 grudnia 2012 r. / Monday, December 3rd, 2012
9:00-10:00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
10:00-10:15 Otwarcie konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Opening of the conference (The Prof. W. Danek Audytorium)
10:15-11:30 Sesja 1 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 1* (The Prof. W. Danek Audytorium)

 

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy

Prof. dr hab. Janusz T. Hryniewicz (Uniwersytet Warszawski), O potrzebie wspólnej europejskiej polityki przemysłowej

Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Dyskusja / Discussion

 

11:30-12:00 Przerwa kawowa / Coffee break
12:00-13:30 Sesja 2A (Audytorium im. W. Danka) / Session 2A* (The Prof. W. Danek Audytorium)

 

Prof. dr hab. Maria Tkocz, mgr Arkadiusz Heder (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec), Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce opartej na wiedzy

Dr Sławomir Dorocki, dr Monika Borowiec, mgr Marta Boguś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu biotechnologicznego

Dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kształtowanie przemysłu samochodowego Argentyny w dobie globalizacji

Dr Paweł Czapliński (Akademia Pomorska w Słupsku), Formowanie się nowej struktury przestrzennej przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce

Mgr Piotr L. Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Dyskusja / Discussion

 

12:00-13:30 Sesja 2B (sala 532) / Session 2B (room 532)

 

Dr Magdalena Dej (Instytut Rozwoju Miast, Kraków), Rola lokalnych i zewnętrznych przedsiębiorstw w rozwoju niemetropolitalnych obszarów wiejskich Polski

Dr Radosław Uliszak, mgr Marcin Semczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Pozarolnicza działalność gospodarcza w aktywizacji obszarów wiejskich województwa małopolskiego

Dr Krzysztof Wiedermann, mgr Marcin Semczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Aktywność ekonomiczna a dostępność komunikacyjna w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich w województwie małopolskim

Dr Monika Płaziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość nowoczesnego budownictwa w Polsce

Dyskusja / Discussion

 

13:30-14:15 Przewra obiadowa / Lunch
14:15-16:15 Sesja 3A (Audytorium im. W. Danka) / Session 3A* (The Prof. W. Danek Audytorium)

 

Prof. dr hab. Anatol Jakobsondr Ivan Blinov (Irkutsk State Transport University, Russia), Multi-scale approach in economic geography and regional policy

Prof. dr hab. Irina Rodionova, dr Uliana Mizerovskaya (Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow), Correlation between level of use of the information and communication technologies and development of the countries

Prof. dr hab. Anatoly Stepanov, doc. Alexander Burnasov, doc. Marija Ilushkina, doc. Jurij Kowalew (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia), Neoindustialization of old industrial regions of Russia (on the example of “Titanium Valley”)

Prof. dr hab. Vasilii Martynov (Russian State Pedagogical University “A.I. Herzen”, Sankt Petersburg, Russia), Spatial development of the industry at North-West of the Russian Federation in 2000-2011

Dr Tatiana Kreidenko, dr Elagin Sergey (Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow), Features of development of transport system of Russia

Dr Ekaterina Romanova (Lomonosov Moscow State University, Russia), German knowledge-based economy: strengths and weaknesses in the time of globalization

Dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski), Rola sektora usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Indiach

Dr Sławomir Dorocki, mgr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Uwarunkowania rozwoju usług opartych na wiedzy, na przykładzie analizy działalności gabinetów dentystycznych w Polsce

Dyskusja / Discussion

 

14:15-16:15 Sesja 3B (sala 532) / Session 3B (room 532)

 

Dr Grzegorz Maśloch (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Przedsiębiorstwa paneuropejskie wobec konsolidacji, fuzji i przejęć a gospodarka Polski: szansa czy wykluczenie z gry o rozwój?

Mgr Jacek May (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Czynniki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w województwie łódzkim w świetle teorii sieci przedsiębiorstw

Dr inż. Danuta Janczewska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Logistyczno-marketingowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw

Dr Anna Golejewska (Uniwersytet Gdański), Rola instytucji w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy

Dr Paweł Brezdeń, dr Waldemar Spallek (Uniwersytet Wrocławski), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki województwa dolnośląskiego

Mgr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)Strukturalne i przestrzenne przeobrażenia przemysłu przetwórczego w polskich regionach w latach 1999-2010

Dr Wojciech Jarczewski, dr Magdalena Dej, mgr Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast, Kraków), Gospodarcze uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Małopolsce

Dyskusja / Discussion

 

16:15-16:30 Przerwa kawowa / Coffee break
16:30-19:00 Sesja 4A (Audytorium im. W. Danka) / Session 4A* (The Prof. W. Danek Audytorium)

 

Dr Anna Golejewska (Uniwersytet Gdański), Konkurencyjność regionalna państw Europy Środkowej i Wschodniej w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Dr Maria Sviridova (Russian Academy of Science, Moscow, Russia)Zmiany struktury przestrzennej zatrudnienia w przemyśle i budownictwie krajów grupy Wyszehradzkiej w latach 1990-2000

Dr Dilek Ferudun (Ahi Evran University, Kurşehir, Turkey), mgr Piotr L. Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Hierarchic cluster technique as a means of industrial development assessment: the case of EU and Turkey

Doc. Vaclav Toušek, dr Pavel Ptáček, mgr Zoltán Gál, mgr Lučka Lorber, mgr Zoran Stiperski (Palacký University, Olomouc, Czech Republic), Global value chains and global production networks in Central Eastern Europe: the case of pharmaceutical industry

Dr Vladimir Székely (Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia), Tourism cluster and rural development: the case of Liptov region, Slovakia

Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój przemysłu zaawansowanej technologii w departamentach Francji zamorskiej

Prof. dr Kadir Temurçin, mgr Gizem Uluşar (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey), Analysis of spatial development in and around the city of Isparta through Remote Sensing and Geographic Information Systems

Doc. Vaclav Toušek, mgr Ondřej Šerý (Masaryk University, Brno, Czech Republic), Evaluation of changes in the branch and educational structure of the labour force in the Czech Republic with an emphasis on manufacturing and services

Doc. Natalia Batsun (Irkutsk State Technical University, Russia), Quality of life in the society of consumers

Dyskusja / Discussion

 

16:30-19:00 Sesja 4B (sala 532) / Session 4B (room 532)

 

Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Polska w rankingach gospodarek opartych na wiedzy

Dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Nowa gospodarka w Polsce po transformacji systemowej – problemy węzłowe

Dr inż. Piotr Maśloch (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Globalizacja a rozwój gospodarki w warunkach kryzysu

Dr Joanna Dominiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ usług otoczenia biznesu na kształtowanie się nowoczesnej gospodarki – ujęcie regionalne

Dr Męczyński Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rola przedstawicieli klasy kreatywnej w zmianach organizacyjnych przedsiębiorstw w poznańskim regionie metropolitalnym

Dr Dorota Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Małopolskie przedsiębiorstwa na rzecz budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacji – analiza wykorzystania funduszy strukturalnych UE

Dr Mariola Tracz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego w Polsce

Dr Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Mgr Dariusz Nowotnik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Imigracje zagraniczne na stałe do Polski

Dyskusja / Discussion

 

20:00 Uroczysta kolacja – Restauracja „Polskie Klimaty” w Hotelu „Fortuna-bis”, Kraków, ul. Piłsudskiego 25 / Conference Reception – „Polskie Klimaty” Restaurant in “Fortuna-bis” Hotel, Krakow, Piłsudskiego Street 25

 

Wtorek, 4 grudnia 2012 r. / Tuesday, December 4th, 2012
9:00-10.30 Sesja 5A (Audytorium im. W. Danka) / Session 5A* (The Prof. W. Danek Audytorium)

 

Prof. dr hab. Zbigniew Grzymała (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Innowacje na rynku sektora komunalnego w Polsce

Doc. Konstantin Lidin (Irkutsk State Transport University, Russia), Structure of information streams as social- psychological factor of territories development

Mgr Anita Perska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Aktywność samorządu terytorialnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy

Mgr Piotr Dawidko, mgr Adam Górka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Wpływ funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rozwój sektora naukowego w Polsce

Dr Tomasz T. Brzozowski (Uniwersytet Wrocławski)Wartość wiedzy jako podstawowego czynnika rozwoju sektorów przemysłu i usług

Dyskusja / Discussion

 

9:00-10.30 Sesja 5B Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (s. 532) / Student session 5B (room 532)

 

Katarzyna Pająk, Witold Jucha (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), 80 lat Pienińskiego Parku Narodowego; Historia badań naukowych SKNG UP w Pieninach

Marlena Faron, Agnieszka Kochan, Justyna Liszka (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w PPN w 2012 roku

Renata Duda, Aleksandra Goraj, Ewa Ledniowska (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Ocena infrastruktury turystycznej w Pienińskim Parku Narodowym

Joanna Ćwiąkała, Agnieszka Gil (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Interpretacja wyników monitoringu ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012

Gabriela Bołoz, Magdalena Jędrasik (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy w 2012 roku

Dyskusja / Discussion

 

10.30-11:00 Przerwa kawowa / Coffee break
11.00-12:30 Sesja 6A (Audytorium im. W. Danka) / Session 6A* (The Prof. W. Danek Audytorium)

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Żukowski, dr Bolesław Goranczewski (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Use of general electric matrix as a technique in strategic analysis of organization potential

Mgr Bartłomiej Patkowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola Systemów Informacji Prawnej i metod ich dystrybucji w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy

Dr Katarzyna Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Nowoczesny kanał dystrybucji. Współczesne standardy i strategie rozwoju

Dr Marta Ulbrych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Priorytety polityki przemysłowej w UE i wybranych krajach wobec wyzwań kryzysu globalnego

Dr Agnieszka Pach-Gurgul (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej

Dyskusja / Discussion

 

11.00-12:30 Sesja 6B Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (s.532) / Student session 6B (room 532)

 

Joanna Ćwiąkała (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004

Witold Jucha (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Multimedialna mapa cyfrowa jako narzędzie przekazu informacji na stronie internetowej Parku Narodowego

Karol Witkowski (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)Metodyka badań terenowych w pracach licencjackich z zakresu geografii fizycznej

Jarosław Cebulski (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)Ekonomiczne konsekwencje ruchów masowych w Szczepanowicach (Pogórze Rożnowskie) na przykładzie osuwiska Tubendza

Dyskusja / Discussion

 

12:30-13:15 Przerwa obiadowa / Lunch
13:15-15:00 Sesja 7A (Audytorium im. W. Danka) / Session 7A* (The Prof. W. Danek Audytorium)

 

Prof. dr hab. Bożena Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wykorzystanie nowoczesnych systemów informacyjnych w promocji i dystrybucji usług turystycznych na przykładzie wybranych biur podróży

Dr Anna Delekta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Integracja systemów rezerwacyjnych w kontekście gospodarki opartej na wiedzy

Prof. dr hab. Sławomir Kurek, mgr Paulina Wacławik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zróżnicowanie zagranicznej turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu gospodarczego

Dr Sławomir Dorocki, dr Anna I. Szymańska, dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy

Dr Łukasz Gawor, mgr inż. Anna Szmatłoch (Politechnika Śląska w Gliwicach), dr Piotr Dolnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Waloryzacja zwałowisk pogórniczych jako obiektów geoturystycznych na przykładzie Zagłębia Ruhry

Dr Mirosław Wójtowicz, mgr Dominika Burdek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju bazy noclegowej na tle przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce

Dyskusja / Discussion

 

13:15-15.00 Sesja 7B Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (s.532) / Student session 7B (room 532)

 

Rafał Koszek, Ewa Ledniowska (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)Wpływ zagranicznych inwestycji Państwa Środka na stan polskiej gospodarki

Anna Świątek (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Nauczanie GIS w praktyce na przykładzie warsztatów Letniej Szkoły Geoinformacji Geogorce 2012

Dariusz Mikołajczyk (SKNG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)Upowszechnianie zastosowań technologii geoinformacyjnych na przykładzie Krakowskiego GIS Day 2012

Dyskusja / Discussion

 

15.00-15:15 Przerwa kawowa / Coffee break
15:15-17:30 Sesja 8 (Audytorium im. W. Danka) / Session 8* (The Prof. W. Danek Audytorium)

 

Dr Piotr Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Zależność pomiędzy miejscem w międzynarodowych hierarchiach miast a poziomem usług turystycznych

Mgr Marcin Popiel (Uniwersytet Jagielloński)Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy

Mgr Karol Majewski, mgr Marcin Semczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Ruch turystyczny na górskich obszarach chronionych w świetle teorii motywów turystycznych

Mgr inż. Mateusz Ćwikła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ocena walorów wypoczynkowych gmin powiatu nowosądeckiego

Mgr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Oferta lotniska Kraków-Balice w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przykład zmian w infrastrukturze transportowej – implikacje dla rozwoju turystyki

Dr Witold Warcholik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Poziom wiedzy potencjalnych kadr turystycznych – studentów “geografii” i “turystyki” w kontekście deregulacji zawodu pilota i przewodnika

Dyskusja podsumowująca / Summary discussion

Simultaneous translation from English to Polish and Polish to English will be available during sessions: 1, 2A-7A and 8.