Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2009

Poniedziałek, 30 listopada 2009 / November 30th, 2009, Monday
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
10.00 – 11.00 Sesja jubileuszowa / jubilee session

 

Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Zbigniew Długosz – Dziekan Wydziału Geograficzno- Biologicznego UP; dr Tomasz Rachwał – Dyrektor Instytutu Geografii UP

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Prof. dr hab. Stanisław Misztal – sylwetka naukowca

Wystąpienia Gości

 

11.00 – 13.00 sesja I / session I

 

Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przemiany w geografii przemysłu i ich odzwierciedlenie w 25-letniej historii krakowskich konferencji

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Problemy transformacji przemysłu i usług

Prof. dr hab. Janusz Hryniewicz (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG), Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki (Polska Akademia Nauk), Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej

Doc. dr hab. Przemysław Śleszyński (Polska Akademia Nauk), Powiązania właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego

Prof. dr hab. Janusz Soboń, mgr Roman Szewczyk (Akademia Morska w Szczecinie), Instrumenty finansowe polityki regionalnej

Dyskusja / Discussion

 

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa / lunch
14.00 – 16.30 sesja II / session II

 

Prof. Anatol Jakobson (Irkutsk State Railway University, Rosja), The notion of economic- geographic position and its evolution: the case of Irkutsk City

Assist. prof. Elena Gafarova (Irkutsk State Technical University, Rosja)Some problems of forming a recreational complex in Irkutsk Oblast (Region)

Assist. prof. Natalia Batsun (Irkutsk State Technical University, Rosja)Advertising and business image: the Russian specificity

Doc. Constantin Lidin, mgr Maria Sumenkova (Irkutsk State Railway University, Rosja), Competitiveness and the emotional essence of a region image

Dr Gabor Lux (Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies) Location differences of services and industry: A Central European dichotomy

Prof. Natalia M. Syssoeva (Irkutsk Scientific Center of SB RAS, Rosja), Problems of network relationships development during the transitional period

Prof. Olga Shuvalova (Russian Peoples’ Friendship University, Rosja), Rearrangement of power industry in East Germany after the reunion

Mgr Krzysztof Dąbrowski (Mazowiecki Urząd Wojewódzki), Wolne strefy przemysłowe w Gruzji – uwarunkowania, szanse i zagrożenia

Dyskusja / Discussion

 

15.30 – 16.00 przerwa kawowa / coffee break
16.00 – 17.45 sesja III / session III

 

Doc. Oxana Freydman (Irkutsk State Railway University, Rosja), The role of marketing and logistical technologies in creating multiplicative effect of territorial development

Prof. Irina Rodionova (Russian Peoples’ Friendship University, Rosja), Structural changes of world industry in postindustrial society

Mgr Tatiana Kokuytseva (Russian Peoples’ Friendship University, Rosja), Structural shifts in the world high-tech production allocation

Mgr Miłosz Miszczyński (Uniwersytet Jagielloński), The new tracks of the development of digital industry in knowledge-based economy. A case of cloud computing

Assist. prof. Sergey Elagin (Russian Peoples’ Friendship University, Rosja), Industrial production of Russian regions

Doc. dr hab. Václav Toušek (Palacký University in Olomouc, Czechy), dr Michal Vačura (University of South Bohemia in České Budějovice, Czechy), dr Tatiana Mintálová (Palacký University in Olomouc, Czechy), Innovational environment in the Czech Republic

Mgr Peter Minarčik (Comenius University of Bratislava, Słowacja), FDI inflow and effects in Slovakia

Dyskusja / Discussion

 

17.45 – 18.00 przerwa / break
18.00 – 19.15 sesja IV / session IV

 

Prof. dr hab. Bolesław Domański, dr Robert Guzik, dr Krzysztof Gwosdz (Uniwersytet Jagielloński), Polski przemysł w globalnych sieciach produkcyjnych – przypadek przemysłu samochodowego

Dr Sławomir Dorocki, dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Współczesne procesy delokalizacji przemysłu samochodowego na przykładzie francuskich inwestycji w Brazylii

Mgr Piotr Lizak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przemiany przemysłu samochodowego w Polsce w latach zmian systemu gospodarowania i sytuacji kryzysowej

Mgr inż. Joanna Bałach-Frankiewicz Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym Jelcza-Laskowic

Dyskusja / Discussion

 

20.00 Uroczysta kolacja / Conference Reception – Restauracja Szara, Kraków, Rynek Główny 6

 

Wtorek, 1 grudnia 2009 / December 1st, 2009, Tuesday

 

W dniu 1 grudnia 2009 r., równolegle do sesji XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej, od godz. 11 odbędzie się Druga Sesja GRUPY BADAWCZEJ „TOWARZYSTWO LELEWELOWSKIE” (Instytut Geografii, s. 532, V p.)

On December 1st 2009, simultaneously with the main Conference sessions, from 11,00 a.m. there will be the Second Session of THE “LELEVEL SOCIETY” RESEARCH GROUP, (Institute of Geography, room 532, V floor)

Przewodniczący / Chairman: prof. UP dr hab. Witold Wilczyński

 

9.00  11.00 sesja V / session V

 

Dr hab. Sławomir Kurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników

Dr Wiesława Gierańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)Przemysł zaawansowanej technologii a konkurencyjność przemysłowa krajów Unii Europejskiej

Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej

Dr Krzysztof Wiedermann (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Konkurencyjność polskich regionów w aspekcie lokalizacji nowych inwestycji przemysłowych

Prof. dr hab. Paweł Śukowski (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu), Budowa strategii jako element innowacyjności zarządzania organizacją

Dr inż. Danuta Janczewska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), Proces kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z grupy MSP w sektorze konstrukcji stalowych w warunkach konkurencji na rynku Unii Europejskiej

Dr Anna Świdurska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Efektywność rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wysokiej techniki w Polsce

Dyskusja / Discussion

 

11.00 – 11.30 przerwa kawowa / coffee break
11.30 – 13.30 sesja VI / session VI

 

Prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz, mgr Jakub śydzik (Uniwersytet Śląski), Rola światowego koncernu w przemianach przestrzeni przemysłowej Polski w okresie transformacji (przykład Coca-Cola Company)

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Struktura przestrzenna przemysłu informatycznego w Polsce w 2007r.

Dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Transformacja i globalna ekspansja brazylijskiego przemysłu lotniczego na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie koncernu EMBRAER

Mgr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Procesy transformacji korporacji Ericsson w latach 1970-2008

Dr Kinga Bauer (Uniwersytet Jagielloński), Restrukturyzacja przedsiębiorstw upadłych w czasie kryzysu gospodarczego

Dr Anna Tobolska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zróżnicowanie postaw społecznych wobec inwestycji zagranicznych

Dr Paweł Brezdeń, mgr Joanna Drozdowska, dr Waldemar Spallek (Uniwersytet Wrocławski), Wybrane instytucje prorozwojowe związane z pomocą publiczną w aktywizacji polskiej gospodarki

Dyskusja / Discussion

 

13.30 – 14.30 przerwa obiadowa / lunch
14.30 – 16.00 sesja VII / session VII

 

Dr Paweł Czapliński (Akademia Pomorska w Słupsku), Przestrzenny wymiar procesów transformacji przemysłu w województwie pomorskim

Mgr Jacek May (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź), Rola gospodarki innowacyjnej w procesach metropolizacji. Przykład aglomeracji łódzkiej

Mgr Piotr Siłka (Polska Akademia Nauk), Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski

Mgr Anita Wiedermann (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Funkcje przemysłu w potencjale społeczno-ekonomicznym centrów wzrostu województwa śląskiego

Mgr Katarzyna Świerczewska-Pietras (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Instrumenty wspierające działania rewitalizacyjne i ich wpływ na aktywizację zdegradowanych układów przestrzennych na przykładzie Wrocławia, Łodzi i Krakowa

Dyskusja / Discussion

 

16.00 – 16.15 przerwa / break
16.15 – 17.30 sesja VIII / session VIII

 

Prof. dr hab. Teodor Skotarczak, dr Maciej J. Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)Sektor budownictwa i handlu w działalności przedsiębiorców w metropoliach w zachodniej Polsce

Mgr Patryk Brambert (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zróżnicowanie przestrzenne siły ekonomicznej wiodących przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim

Dr Tomasz Tadeusz Brzozowski (CKU przy ZK nr 1 we Wrocławiu, WSTT w Świdnicy/ WSH we Wrocławiu), Procesy transformacji przemysłu i usług wyzwaniem dla koncepcji zrównoważonego biznesu

Dr Anna Winiarczyk-Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Dystrybucja usług medycznych w Meksyku

Dyskusja / Discussion

 

17.30 – 17.45 przerwa / break
17.45 – 19.15 sesja IX / session IX

 

Prof. UP dr hab. Roman Malarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Charakterystyka kandydatów na studia „turystyka i rekreacja” w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wielkość i przestrzenne zróżnicowanie zagospodarowania turystycznego obwodu lwowskiego

Mgr Anna Kibycz (Narodowy Uniwersytet im. Juria Fedkowycza w Czerniowcach, Ukraina)Kształtowanie się usług turystycznych na Huculszczyźnie

Dr Renata Rettinger, mgr Małgorzata Rozmus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przestrzenne zróżnicowanie wielkości ruchu turystycznego w Grecji

Mgr Michał Malarz (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego), Zmiany sieci hotelowej w aglomeracji krakowskiej po II wojnie światowej

Dr Aleksandra Wagner, dr Robert Mazur, (Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie)mgr Paweł Kramarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Studium możliwości ekoturystycznego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby w świetle badań ankietowych

Dyskusja podsumowująca Konferencję / Summary Conference discussion

 Szczegółowy program konferencji tutaj