Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2008

Poniedziałek, 1 grudnia 2008 r.
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00 J.M. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – otwarcie obrad
10.15 – 12.00 sesja I

 

Przewodniczący: prof. dr Natalia M. Syssoeva, prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego

Prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Railway University, Russian Federation), An industrial city in the processes of transition to post-industrial society

Mgr Tatyana Skutar (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine), The importance of service sector in social and economic development informatization

Doc. Konstantin Lidin, Prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Railway University, Russian Federation), Strategic problems of transition to post-industrial development in a pre-industrial region

Doc. Elena Gafarowa (Irkutsk State Technical University, Russian Federation), prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Railway University, Russian Federation), Some problems of local production of iodine- enriched food: social, marketing and investment aspects

Dyskusja

 

12.00 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 14.00 sesja II

 

Przewodniczący: doc. dr Václav Toušek, prof. UP dr hab. Witold Wilczyński

Prof. dr Natalia M. Syssoeva (Russian Academy of Sciences, Russian Federation), Industrial complexes and financial crisis

Doc. Natalia Batsun (Irkutsk State Technical University, Russian Federation), prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Railway University, Russian Federation), Environmental branding in the system of greening regional business

Prof. dr Klaudia Kilińska (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine), State Administration of the Ecological Programs (following the example of Carpathian and Podilsk region)

Doc. Tatyana Kirillovaprof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Railway University, Russian Federation), Sectoral analysis of cluster development prospective in a specific area of Siberia

Prof. UR dr hab. Kazimierz W. Krupa (Uniwersytet Rzeszowski, Polska), Sieci biznesowe i innowacyjność MSP

Dyskusja

 

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00 – 16.30 sesja III

 

Przewodniczący: prof. dr Anatol Jakobson, dr Wiesława Gierańczyk

Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników usług informatycznych w poznańskim obszarze metropolitalnym

Mgr Václav Novák (The Regional Authority of the Vysocina Region, Republika Czeska), mgr Šárka Palcrová (Regionální rozvojová agentura Vysočina, Republika Czeska), doc. dr Václav Toušek (Palacký University in Olomouc, Republika Czeska), Wpływ przemysłu i usług na rozwój regionalny obszarów peryferyjnych Republiki Czeskiej (na przykładzie województwa Vysočina)

Dr Pavel Ptáček (Palacký University in Olomouc, Czech Republic), The role of foreign direct investment in establishing of knowledge economy in the Czech Republic: the case of knowledge intensive business services

Mgr Pavel Kostlán, mgr Martin Bartoš (Masaryk University in Brno, Czech Republic), Public support as a tool for the development of information technology at business in the Czech Republic

Dr hab. Jacek F. Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Doskonalenie dostarczania usług publicznych przez samorządy terytorialne dzięki uruchomieniu wspieranego informatycznie systemu benchmarkingu

Dyskusja

 

16.30 – 16.45 przerwa kawowa
16.45 – 18.45 sesja IV

 

Przewodniczący: prof. dr Klaudia Kilińska, dr Monika Borowiec

Mgr Miłosz Miszczyński (Uniwersytet Jagielloński, Polska), The emerging knowledge economy – the analysis of the issues and possible outcomes of the informational age

Dr Grzegorz Micek (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Relacyjna geografia ekonomiczna – próba operacjonalizacji podejścia w warunkach polskich

Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Funkcje przedsiębiorstw przemysłowych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

Dr Roman Matykowski, dr Anna Tobolska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Dojazdy do pracy do zakładów przemysłowych XXI wieku: sposoby analizy oddziaływania w kontekście przestrzennym

Mgr Janusz Górecki (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Trwałość inwestycji zagranicznych w krakowskie centra usług w świetle koncepcji zakorzenienia działalności gospodarczej

Dyskusja

 

20.00 Bankiet

 

Wtorek, 2 grudnia 2008 r.
9.00 – 11.15 sesja V

 

Przewodniczący: prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz, dr Paweł Czapliński

Dr Tomasz Rachwał, dr Krzysztof Wiedermann, mgr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)Rola przemysłu w gospodarce regionów Unii Europejskiej

Dr Wiesława Gierańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), Handel zagraniczny wyrobami zaawansowanej technologii a społeczeństwo informacyjne Europy

Dr Anna Świdurska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Kształtowanie rozwoju przemysłu wysokiej techniki w Polsce

Dr Krzysztof Stachowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Ewolucja przemysłu zaawansowanych technologii i sektora informatycznego (IT) w Finlandii

Dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Procesy kształtowania się przemysłu komputerowego Brazylii

Mgr Piotr Lizak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kształtowanie się przemysłu samochodów osobowych w krajach Europy Środkowej w latach 1997-2007

Mgr Marek Chmurski, prof. UW dr hab. Andrzej Wieloński (Uniwersytet Warszawski, Polska), Restrukturyzacja polskiego przemysłu środków transportu szynowego na przykładzie przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA

Mgr inż. Joanna Bałach-Frankiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Rozwój przemysłu oraz usług na terenie Jelcza-Laskowic jako czynnik rozwoju społeczeństwa  informacyjnego w mieście

Dyskusja

 

11.15 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 14.00 sesja VI

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Bronisław Górz, dr Anna Tobolska

Prof. dr hab. inż. Paweł Żukowski (Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis University w Nowym Sączu, Polska)Wymiar profesjonalny i osobowościowy sylwetki współczesnego menedżera

Prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz, mgr Jakub Żydzik (Uniwersytet Śląski, Polska)Nowe kierunki kształcenia jako podstawa przebudowy społeczeństwa przemysłowego i kształtowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie woj. śląskiego

Dr Monika Borowiec, dr Sławomir Dorocki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych

Dr Paweł Czapliński (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska)Kształcenie ustawiczne w przemyśle – konieczność doby społeczeństwa informacyjnego

Dr Tomasz Tadeusz Brzozowski (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Polska), Teleworking / telecommuting – system podnoszący stopień zinformatyzowania sektora pracy. Szanse i zagrożenia dla społeczeństwa informacyjnego

Mgr Marcin Niemczak (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Czasoprzestrzenne zróżnicowanie przemieszczania się zasobów kapitału ludzkiego transportem kolejowym w Polsce na tle wybranych relacji na świecie w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Dr Sławomir Kurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Starzenie się ludności na obszarach przemysłowych w Polsce

Dr Mariola Tracz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Absolwenci studiów geograficznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rynku pracy

Dyskusja

 

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00 – 17.30 sesja VII

 

Przewodniczący: dr Sławomir Dorocki, dr Krzysztof Wiedermann

Mgr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Potencjał ekonomiczny światowych korporacji informatycznych

Dr Paweł Brezdeń, dr Waldemar Spallek (Uniwersytet WrocławskiPolska)Efektywność firm korporacyjnych w województwie dolnośląskim w ujęciu przestrzennym

Dr Andrzej Raczyk, dr Helena Dobrowolska-Kaniewska (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Kształtowanie struktur przestrzennych sektora przemysłu i usług według poziomów techniki na przykładzie województwa dolnośląskiego

Mgr Jacek May (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Polska)Czynniki rozwoju gospodarki innowacyjnej w województwie łódzkim

Dr Janusz Ustupski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola sieci internetowo- komunikacyjnej w rozwoju przedsiębiorstw w Tarnowie

Mgr Katarzyna Świerczewska-Pietras (Kraków, Polska), Inwestycje w infrastrukturę informatyczną podmiotów gospodarczych działających na poprzemysłowym obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia w Krakowie

Dr Maciej J. Nowak (Akademia Rolnicza w Szczecinie, Polska)Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej gminy

Dr Anna Winiarczyk-Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Dostępność do usług kulturalnych w Meksyku

Dyskusja podsumowująca konferencję – prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Zioło

 

Patronat medialny: